Wij zijn Maris !

Ouderraad

Ouderraad: Wat doen we en wie zijn we?

De ouderraad van het Maris College is een groep enthousiaste en betrokken ouders die zich op allerlei manieren inzet voor de overige ouders, de leerlingen en de school.
Concreet betekent dit dat de ouderraad:

 • Zes keer per jaar bijeenkomt;
 • Een spreekbuis voor alle ouders vormt, we streven ernaar dat alle locaties vertegenwoordigd zijn;
 • Als klankbord voor de schoolleiding fungeert;
 • Contact onderhoudt met de Medezeggenschapsraad (MR);
 • Thema-avonden organiseert;
 • Actief meehelpt tijdens informatieavonden, open dagen en diploma-uitreikingen;
 • Etcetera.

Heeft u interesse om zich in te zetten op de school van uw kind(eren) op het Maris College?
Meld u aan:

 • als lid van de ouderraad
 • als contactouder van de klas van uw kind(eren), neemt u daarvoor contact op met de mentor van uw kind
 • als surveillant tijdens examens
 • voor de poule voor allerlei hand- en spandiensten.

Wilt u betrokken blijven bij de schooltijd van uw kind(eren)? Vindt u het leuk om actief te zijn op de school van uw zoon of dochter? Heeft u vragen, tips, klachten of ideeën?
Aarzel niet en neem contact met ons op via ouderraad@mariscollege.nl .

Deelnemers

Voorzitter: Astrid Harmsen, Belgisch Park, Houtrust-tto
Secretaris: Miranda de Kok, Kijkduin
Penningmeester: Gieta Kisoensingh, Belgisch Park (a.i.)
Leden:
Nicolette Teunissen, Belgisch Park
Ton Gerritsen, Waldeck
Alkan Demirel, Bohemen

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden voor de locaties: Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck.
Geïnteresseerd, stuur een mail naar ouderraad@mariscollege.nl

Namens het Maris College:

Judith van Biemen, Algemeen directeur
Gülay Hommes-Sert, Senior-beleidsmedewerker
Peter Hofstra, Plaatsvervangend Algemeen directeur en Locatiedirecteur Maris Bohemen

Een aantal leden van de ouderraad zit ook in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR geeft advies en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot veranderingen of vernieuwingen op school of op onderwijskundig gebied.
De MR komt vijf keer per jaar bijeen en de vergaderingen zijn, net als die van de ouderraad, openbaar. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U hebt echter geen spreek- en stemrecht.

Vergaderingen Schooljaar 2018-2019

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en kunnen door ouders/verzorgers worden bezocht.

Vergaderdata ouderraad:

 • 8 oktober 2018 locatie Waldeck
 • 13 november 2018 locatie Statenkwartier
 • 16 januari 2019 locatie Kijkduin
 • 14 maart 2019 locatie Houtrust
 • 15 april 2019 locatie Belgisch Park
 • 23 mei 2019 locatie Bohemen

Inloop: 18.00 uur
Start: 19.00 uur
Sluiting: 21.00 uur